Tools
Register Login

www.ambulantavrancea.ro

You are here: Home » Servicii » Transport sanitar
Monday, 05 Dec 2022

Transport sanitar

Write e-mail Print PDF


Serviciile SAJ Vrancea se acorda in baza Normei metodologice din 20/12/2011 cuprinzând Anexele nr. 1-40 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

1. URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE MAJORE

2. URGENTE DE GRAD 2

3. TRANSPORT SANITAR

4. CONSULT SI TRATAMENT LA DOMICILIU

5. SERVICII LA CERERE SI CONTRACOST

 

Pentru urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) din lista de mai sus pentru care, cel mai probabil, nu este necesar transportul la unitatea sanitară, casele de asigurări de sănătate pot contracta cu unităţile medicale specializate publice şi cu unităţile specializate private, consultaţii de urgenţă la domiciliu ce vor fi decontate prin tarif pe solicitare negociat.

 

Tipurile de transport decontate de casele de asigurări de sănătate:


I. Transport medical asistat al pacienţilor:

1. Transportul urgenţelor medico-chirurgicale;

2. Transportul bolnavilor cu boli infecto-contagioase;

3. Transportul urgenţelor toxicologice voluntare sau involuntare;

4. Transportul urgenţelor apărute ca urmare a acţiunii agenţilor fizici, chimici, naturali (arsuri, înec, îngheţ), cu excepţia accidentelor de muncă;

5. Transportul urgenţelor obstetricale şi al gravidei în vederea naşterii;

6. Transportul accidentaţilor în urma unor accidente de circulaţie;

7. Transportul victimelor care apar în urma dezastrelor;

8. Transportul copiilor prematuri în condiţii corespunzătoare de la locul de naştere la unităţile sanitare de specialitate şi de la acestea la domiciliu;

9. Transportul la spital pentru internare sau investigaţii a nou-născutului până la 3 luni şi al persoanelor nedeplasabile: asiguraţii de orice vârstă cu insuficienţă motorie a trenului inferior din orice cauză, insuficienţă cardiacă clasa IV - NIHA, bolnavi în fază terminală numai la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate;

10. Transportul la spital al nou-născutului şi al lehuzei care a născut la domiciliu;

11. Transportul pacienţilor internaţi care se află în stare critică, transferaţi la un alt spital;

12. Transportul pacienţilor din unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe, care nu se află în stare critică, la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective, în vederea internării, investigării sau efectuării unui consult de specialitate;

13. Transport pentru transferul interclinic al pacientului critic neinternat care a beneficiat de servicii medicale în UPU/CPU al unui spital la alt spital.

 

II. Transport sanitar:

14. Transportul de sânge şi derivate, ţesuturi şi organe, precum şi transportul primitorului în vederea efectuării transplantului în condiţii de urgenţă de la furnizor/domiciliu către unitatea spitalicească;

15. Transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege;

16. Transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu.


III. Transport sanitar neasistat al pacienţilor:

17. Transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 - 18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective; transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 -18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi se efectuează în baza contractelor încheiate între casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul persoanele dializate şi unităţile medicale specializate aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate din judeţul de domiciliu;

18. La externare, bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnavi cu deficit motor neurologic major, bolnavi cu amputaţii recente ale membrelor inferioare, bolnavi cu stări casectice, bolnavi cu deficit motor sever al membrelor inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV, insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV, status post revascularizare miocardică (prin by-pass aorto-coronarian) şi revascularizare periferică (by-pass aorto-femural etc.), malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme, malformaţii arterio venoase) rupte neoperate, malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme, malformaţii arterio venoase) operate, alte hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată, tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne operate şi care necesită transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale, pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ, cu avizul casei de asigurări de sănătate cu care furnizorul de servicii de transport sanitar a încheiat contract; transportul poate fi realizat fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară din care se externează pacientul are încheiat contract de furnizare de servicii medicale, fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază teritorială se află domiciliul pacientului externat, cu respectarea prevederilor anterioare;

19. Transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei.

Tipurile de transport sanitar ce pot fi decontate de casele de asigurări de sănătate unităţilor specializate private în efectuarea unor servicii de transport sanitar sunt cele prevăzute la pct. 16, 17, 18 şi 19 cu condiţia ca acestea să îndeplinească criteriile de autorizare prevăzute de reglementările Ministerului Sănătăţii, precum şi cele de evaluare.